Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با حضورمعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، مرکزآموزش جوارکارگاهی شرکت نیان الکت...

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

صفحه رویداد

خبر رویداد


مرکز آموزش جوارکارگاهی شرکت نیان الکترونیک با حضور دکتر پاک سرشت، معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور و جمعی از مقامات استانی و کشوری ،23 فروردین ماه 97 در شرکت نیان الکترونیک افتتاح شد.

این مرکز با هدف استفاده حداکثری از تجهیزات پیشرفته و به روز صنعتی که ممکن است در سازمان های فنی و حرفه ای امکان فراهم سازی آنها نباشد و همچنین افزایش بهره وری در ارایه خدمات آموزشی و تربیت نیروهای متخصص و ماهر مورد نیاز صنایع الکترونیک و مخابراتی, افتتاح گردید که به واسطه حضوربخش خصوصی و تعهد به خروجی با کیفیت تر به رونق مهارت های تخصصی و دانش بنیان به شکل واقعی خود خواهد پرداخت و به تبع آن به ارتقا کیفیت و بهره وری بالاتر در صنعت استان منجرخواهد شد.نویاتک