Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

موفقیت مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان در اخذ مجوز قطعی از وزارت علوم

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

صفحه رویداد

خبر رویداد


مرکز رشد انرژی پارک علم و فناوری خراسان، مجوز قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای فعالیت در حوزه انرژی را کسب کرد.
در نامه رسمی شورای آموزش گسترش آموزش عالی تاکید شده است که  80 درصد فعالیت مرکز رشد در حوزه انرژی (نفت و گاز) و 20 درصد در سایر حوزه ها تمرکز یابد.نویاتک