Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

اخذ عنوان دانش بنیان توسط شرکت پارس ساوا نوین هنر فناور (ساورا)

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

صفحه رویداد

خبر رویداد


کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا زیر نظر معاونت، شرکت پارس ساوا نوین هنر فناور (ساورا) از شرکتهای مستقر در مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت را به عنوان شرکت دانش بنیان معرفی نمود.
شرکت پارس ساوا نوین هنر فناور به مدیرعاملی خانم طیبه رضوانی امان محمد و نایب رئیس هیئت مدیره خانم آیدا دعاگویان از شرکتهای مستقر و دوره رشد مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان میباشد که با ایده محوری «طراحی و تولید اپلیکیشن¬های واقعیت افزوده به صورت تخصصی در حوزه کودک و نوجوان و تبلیغات (واقعیت افزوده در بستر شهری)» در این مرکز مشغول به فعالیت میباشد.

 نویاتک