Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

پایان سی و سه سال تلاش خالصانه

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


آقای فرهاد ترکمان اسدی، کارشناس دفتر جذب و پذیرش پارک علم و فناوری خراسان پس از حدود سی و سه سال خدمت، حکم بازنشستگی خود را از دکتر رضا قنبری، رییس پارک علم و فناوری خراسان دریافت نمود.
آقای اسدی از ابتدای سال 1364 در سازمان‌ پژوهش‌های صنعتی  ایران شاخه خراسان مشغول به فعالیت شد و مجری و همکار بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی موسسه علوم و صنایع غذایی بوده است. ایشان  از سال 1389 به عنوان کارشناس طرح‌های تحقیقاتی در پارک علم و فناوری خراسان فعالیت کرده و امور مربوط به جذب و پذیرش تمام طرح‌های ارائه شده به مراکز رشد پارک را بر عهده داشته است.
دکتر قنبری از زحمات و خدمات آقای اسدی در طی دوران فعالیت خالصانه ایشان تشکر و قدرانی کرد و مردمداری، حسن خلق و ارتباط خوب با ارباب رجوع و همکاران را به عنوان ویژگی‌های ممتاز ایشان برشمرد که می‌تواند سرلوحه کار تمام پرسنل پارک علم و فناوری خراسان قرار گیرد.