Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


چهارمین جلسه تخصصی کمیسیون فناوری استان در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶ در محل دفتر سجاد پارک علم و فناوری خراسان  برگزار گردید:

ضمن ارائه بخش های مهم ایین نامه کمیسون فناوری از سوی نمایندی پارک علم و فناوری خراسان (اهداف کمیسیون فناوری، تعاریف فناوری، شرح وظایف کمیسیون فناوری) 

 با توجه به موضوعات مطرح شده سه برنامه و یک پیشنهاد به شرح زیر مطرح و مصوب می باشد.

 

برنامه اول

مصوب گردید که در جهت اجرای ۵ بند ابتدایی وظایف کمیسیون، یک زیرساخت تحت عنوان بانک اطلاعاتی داده‌های فناوری استان با رویکرد نسل سوم بانک ها اطلاعاتی (شبکه اجتماعی کاربر محور )ایجاد گردد.

این زیر ساخت، یک پایگاه داده به صورت دسته بندی شده خواهد بود که جهت اجرای 5 بند اول با روش‌های داده  پردازی، داده کاوی،  آنالیز این داده‌ها و درخت فناوری‌های مورد نظر، استخراج و مورد استفاده قرار خواهد گردید.

این  این بانک اطلاعاتی شامل (فناوری‌های تولید شده در استان ، نیازمندی‌های فناورانه استان، نمونه سازی‌های صورت گرفته، فناوری به کار رفته در صنایع و خدمات، فناوری مورد تقاضای صنعت و خدمات، فناوری‌های در حال رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و تولیدی و صنعتی، ایده‌ها ، اختراعات) می باشد.

 

برنامه دوم

نظام استانی دانش‌بنیان در راستای استقرار شبکه دانش‌بنیان استان جهت توسعه اقتصاد و خلق ثروت از محل تجاری سازی فناوری عمل خواهد کرد.

این نظام در گام اول مستقر شده و هماهنگی‌ها و ارتباطات درونی آن شکل خواهد گرفت و گام های بعدی اختیارات بیشتری از قانون دانش‌بنیان را برای اعضای خود از ساختار متمرکز فعلی اجرای قانون دانش‌بنیان مطالعه خواهد نمود. در این راستا پیشنهادات زیر به عنوان زیر بخش های اصلی هماهنگ کننده نظام به تصویب رسید:

تقویت کارگروه توسعه دانش‌بنیان به ریاست معاونت استاندار و دبیر پارک فناوری
ایجاد  شورای هماهنگی شرکت‌های کارگزارارزیابی داشن بنیان – پارک فناوری
شورای هماهنگی شرکت‌های کارگزاری پیش ارزیابی متقاضیان دانش‌بنیانی- شهرک فناوری
شورای هماهنگی فن بازارهای استان
شورای  هماهنگی شرکت‌های کارگزار خدمات تجاری سازی  صندوق نواوری لیزینگ فن بازار ملی کریدور صادرات و ...)  - صندوق پژوهش استان
انجمن صنفی یا تشکل خصوصی شرکت‌های دانش‌بنیان استان
شبکه مراکز رشد استان
گروه های تخصصی دانش‌بنیان و فناوری شکل گرفته ذیل برنامه های شبکه سازی پارک علم  و فناوری


برنامه سوم

کمیته یا شوراهایی به عنوان مرکز هماهنگی استانی با ستادهای کشوری شکل بگیرد و هر دستگاهی مدیریت یکی از این کمیته ها را به عهده گرفته و در جهت ایجاد تعاملات برنامه های خود را تدوین کند.

علاوه بر این شناسایی اعضای کمیته با شورا را انجام داده و گزارش عملکرد را در کمیسیون فناوری ارائه دهد.

 

پیشنهاد چهارم

مصوب گردید که دستگاه‌های اجرایی استان کمیته‌های تخصصی فناوری را فعال کرده (هم اکنون در اب فاضلاب مشهد این کمیته فعال است.) و گزارش‌های مربوط به همراه برنامه‌ها و فراخوان‌ها توسط کمیسیون فناوری مستند سازی شده و در گزارش‌های عملکرد فناوری استان منعکس گردد.