Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


نخستین رویداد مشترک در حوزه کارآفرینی با هدف جذب ایده های خلاق

زمان: جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

مکان: پردیس سینمایی هویزه

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


اکران و تحلیل فیلم "استیوجابز" برای جذب ایده های خلاق