Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان صورت گرفت؛
داوری ایده تیم های استارتاپی دانشگاه جهاد دانشگاهی مشهد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، جلسه ارزیابی و داوری تیم های استارتاپی دانشگاه‌ جهاد دانشگاهی مشهد در مورخ 28 بهمن در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر نرجس علم الهدایی، مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری خراسان، مهندس کوهستانی، مدیر مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی و اعضاء هیئت علمی و داوران حوزه های گوناگون برگزار شد، ایده های دانشجویان و تیم های استارتاپی این دانشگاه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.
در ادامه جلسه علم الهدایی ضمن معرفی پارک علم و فناوری خراسان و مرکز نوآوری به معرفی نحوه داوری طرح ها، ورود به مر کز نوآوری و حمایت های پارک از آنها پرداخت.
لازم به ذکر است مرکز نوآوری اقدام به ایجاد دفتر همکاری مشترک میان پارک پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرده و ضمن پذیرش طرح های نوآورانه و صدور تاییده، از آنها حمایت می کند.