Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

بازدید عضو شورای شهر از پارک علم و فناوری خراسان

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد از پارک علم و فناوری خراسان بازدید کرده و با دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان به گفتگو نشست.
در این جلسه ابتدا دکتر قنبری اطلاعاتی از پارک علم و فناوری خراسان ارائه کرده و به همراه نوروزی به بازدید از شرکت های پارک علم و فناوری خراسان پرداختند.