Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

جذب ایده های خلاق  با تحلیل فیلم استیوجابز

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


به گزارش روابط عمومی  و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان صبح جمعه 10 اسفند، اکران و تحلیل فیلم اســتیوجابز با هدف جــذب ایــده هــای خلاق و کارآفرینی به همت مرکزنوآوری و شکوفایی مؤسسه آمــوزش عالــی فــردوس مشــهد و بــا همــکاری مرکــز نــوآوری پــارک علم و فنــاوری خراســان و مرکــز نــوآوری و شــکوفایی علمی کاربردی جهاد دانشــگاهی مشهد در سینما هویزه مشهد برگزارشد.
پس از اکران، ایمان شــریعتی، مدیر مراکز رشد فناوری پارک علم وفناوری خراسان در نشست نقد و بررسی این فیلم با بیان این که «استیو جابز » بدون شک معتبرترین و مشهورترین نام در دنیای فناوری است که راه و رســم زندگی میلیاردها انســان در سراسر جهان را تغییر داد، گفت: نکات قابل توجهی را از زندگی اســتیوجابز می توان آموخت و یکی از آن ها توجه ویژه به طرز ارائه محصول برای جذب سرمایه و بستن قرارداد با شرکت هاست.
در ادامه «نرجس علم الهدایی» مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی خاقیت پارک علم و فناوری خراسان نیز با اشاره به این که این نشست با هدف جذب ایده های خلاق و کارآفرینی برگزار شد؛ گفت:  فلسفه وجود مراکز نوآوری و شــکوفایی در دانشــگاه ها حمایت از ایده های دانشجویانی است که به دنبال راه اندازی استارت آپ یا تجاری سازی ایده هایشان هستند.
وی افزود: در تلاش هســتیم دانشــجویان را به ســمت کارآفرینی و اشــتغال ســوق دهیم تا در زمان دانش آموختگی بتوانند کســب و کار خود را راه اندازی کنند.  
«امیر اقبال حیدر پور» مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی مؤسسه آموزش عالی فردوس، «شــهریاری» مســئول مرکز نوآوری و شــکوفایی علمی ـ کاربردی جهــاد دانشــگاهی و «مروارید» روان شــناس و روان تحلیل گر، دیگر حاضران در این نشســت بودند که دیدگاه ها و نظرات شان را مطرح کردند.