Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


داود تفضلی به عنوان "عضو کارگروه توانمندسازی مراکز رشد واحدهای فناور" منصوب شد.
در حکمی از سوی مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهندس داود تفضلی، معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان به عنوان "عضو کارگروه توانمندسازی مراکز رشد واحدهای فناور" منصوب شد.