Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

ناصر باقرانی مدیر مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی

مرکز رشد فناوری کشاورزی منابع طبیعی و صنایع غذایی

  ۰۵۱۳۸۷۱۷۰۱۴         bagherani[at]kstp[dot]ir
سایت | لینکداین | اینستاگرام | توئیتر 

نام و نام خانوادگی: ناصر باقرانی‌ترشیز            

آدرس: مشهد؛ بزرگراه شهید کلانتری؛ حد فاصل میدان جمهوری‌اسلامی و جهاد؛ مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع‌طبیعی و صنایع‌غذایی؛کد پستی: 9176983648

تلفن همراه: 09113752360

مرتبه علمی: استادیار پژوهش (پایه 21)

پست الکترونیک: bagherani@yahoo.com

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد (1369-1365)
 • کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شیراز(1374-1370) «تکثیر شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از بذر و ریزوم و واکنش جوانه‌زنی بذر آن به خراش‌دهی و درجه‌حرارت»
 • دکتری زراعت (گرایش اکولوژی)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(1392-1387) «اثر علف‌کش‌های خاک‌کاربرد بر فرآیند تثبیت بیولوژیک نیتروژن توسط جدایه‌های Bradyrhizobium japonicum در سویا»

رتبههای علمی

از سال 1376 تا 1392 مربی پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

از سال 1392  استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

از سال 1394 استادیار پژوهش مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی

تالیف، تدوین و یا ترجمه کتاب

 1. آقاجانی، م. ع.، یونس‌آبادی، م.، ملک‌شاکویی، ث. و باقرانی، ن. 1396. راهنمای مزرعه‌ایی شناسایی و مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف های هرز کلزا.  انتشارات نوروزی. 239 ص.
 2. صانعی، ج.، رضوی، س. ا.، و باقرانی، ن. 1391. سم‌شناسی کشاورزی: بیمارگر‌کش‌های گیاهی. جلد اول (تالیف). نشر پیک ریحان. 272 ص.
 3. صانعی، ج.، قدیری راد، س.، باقرانی، ن.، نوری نیا، ع.، و رضوی، س. ا. 1389.آسیب شناسی کلزا (تالیف). نشر پیک ریحان. 272 ص.
 4. باقرانی، ن.، و سیاهمرگویی، ا. 1388. علف های‌هرز و اهمیت آن‌ها در باغ‌های زیتون. در: صانعی، ج. (گردآورنده)،آسیب شناسی درخت زیتون. نشر پیک ریحان. 412 ص.
 5. هزارجریبی، ا.، باقری، م.، رئیسی، س.، نوری راددوجی، ع. م.، بهمرام، ر.، کاظمی، م.، باقرانی، ن.، علوی، ج.، شهبازی، م.، سلطانی، ج.، خرمالی، س.، و فرجی، ا. 1379. کلزا: به نژادی و به زراعی. نشر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.

اپلیکیشن

1. آقاجانی، م. ع.، یونس‌آبادی، م.، ملک‌شاکویی، ث. و باقرانی، ن. 1396. نرم‌افزار علمی ترویجی دستنامه گیاه‌پزشکی کلزا (راهنمای مزرعه‌ایی شناسایی و مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف های هرز کلزا. شرکت دانش‌بنیان سبزبان به سفارش معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان.

مقاله‌های علمی پژوهشی در مجله‌های علمی

 1. آخوندی، س.، قرخلو، ج. باقرانی، ن. و سلطانی، ا. 1396. تأثیر اختلاط علف‌کش‌های کلودینافوپ‌پروپارژیل و سولفوسولفورون برگندم و علف‌های‌ هرز یولاف ‌وحشی (.Avena ludoviciana Dur) و فالاریس بذرکوچک (.Phalaris minor Retz). پژوهش علف‌های هرز. جلد 9: 81-63.
 2. شهبازی، م.، نعمت‌زاده قراخیلی، ق.، یامچی، ا. و باقرانی، ن. 1395. تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر گل‌مغربی (Oenothera bieniss) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی. مجله پژوهش های تولید گیاهی. جلد 24: 26-12.
 3. حسینی، ف.، منتظری، م. و باقرانی، ن. 1395. تاثیر اختلاط باریک‌برگ‌کش‌ها و سطوح کود مایع بر روند تولید ماده خشک و عملکرد گندم (Triticum aestivum). به زراعی کشاورزی. جلد 18: 403-314.
 4. درخشان، ا.، قرخلو، ج. و باقرانی، ن. 1394. تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف‌کش بر شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم. نشریه تولید گیاهان زراعی. جلد 8: 49-31.
 5. محمودان، س. کامکار، ب.، عبدی، ا.و باقرانی، ن. 1394. مقایسه عملکرد گندم در سامانه های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS. تولید گیاهان زراعی. جلد 10: 198-175.
 6. -باقرانی، ن. و نوری‌نیا، ع.ع. 1393. اثر تناوب زراعی در تلفیق با کنترل شیمیایی بر ترکیب جمعیت و تراکم علف‌های‌هرز مزارع گندم استان گلستان. یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی. جلد 3: 178-163.
 7. محمودان، س. کامکار، ب.، عبدی، ا.و باقرانی، ن. 1393.ارزیابی مدل‌های کریجینگ جهانی در میان‌یابی بارش و دماهای اصلی و تعیین تناسب اقلیمی اراضی زراعی استان گلستان به منظور کشت گندم و باقلای پاییزه با استفاده از GIS. فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی. جلد 1: 30-13.
 8. کامکار، ب.، باقرانی، ن.، و رضوی، س. 1393. ارزیابی سلامت سامانه‌هاي زراعی تحت کشت گندم در حوزه قره سو (شهرستان گرگان) براساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت کش‌ها. نشریه پژوهش هاي تولید گیاهی. جلد 21: 115-97.
 9. سهرابی، س.، قنبری، ع.، راشد محصل، م. ح.، قرخلو، ج. و باقرانی، ن. 1393. ارزیابی تولید بذر خربزه‌وحشی (Cucumis melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان. مجله پژوهش علف‌های هرز. جلد 6: 50-39.
 10. نکاحی، م. ز. سلطانی، ا.، سیاهمرگویی، آ.، و باقرانی، ن. 1393. بررسي عوامل مؤثر بر تراكم جمعيت علفهاي هرز و كاهش عملكرد ناشي از آن‌ها در گندم :(Triticum aestivum L.) مطالعه موردي استان گلستانروستاي سرمحله بندرگز. نشريه بوم شناسي كشاورزي. جلد 6: 405-396.
 11. نکاحی، م. ز. سلطانی، ا.، سیاهمرگویی، آ.، و باقرانی، ن. 1393. خلأ عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در گندم (مطالعه موردی: استان گلستان بندرگز(. نشریه تولید گیاهان زراعی. جلد 7: 135156.
 12. باقرانی، ن.، گالشی، س.، زینلی، ا.، و ارزانش، م. ح. 1393. ارزیابی اثرات علف‌کش های تریفلورالین، متری‌بیوزین و ایمازتاپیر بر رشد جدایه‌های Bradyrhizobium japonicum . مدیریت خاک و تولید پایدار. جلد 4: 268-251.
 13. درخشان، ا.، قرخلو، ج. و باقرانی، ن. 1392. تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز در کشت مستقیم برنج. مجله پژوهش علف‌های‌هرز. جلد 2: 152-137.
 14. عبداللهی پور، م.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1392. ارزیابی شایستگی بیوتیپ های علف‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) مقاوم به علف‌کش تری‌ببنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی. مجله پژوهش علف های هرز. جلد 5: 48-35.
 15. موسوی، س. ک.، ثابتی، پ.، و باقرانی، ن. 1392. ارزيابي‌كارايي علف‌كش كلتوديم در مقايسه با ساير باريك برگ‌كش‌ها براي كنترل علف هاي هرز باريك برگ سويا (Glycin max L.). پژوهش‌های زراعی ایران. جلد 11: 307-315.
 16. توسلی، ر. ع.، میقانی، ف.، باقرانی، ن.، و میرهادی، م. ج. 1388. بررسی اثر علف‌کش های دو منظوره بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی گندم در مراحل مختلف فنولوژی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد 2: 25-39.
 17. هوشیارفرد، م.، و باقرانی، ن. 1388. اثر علف‌کش‌های تریفلورالین و اتال فلورالین بر ویژگی‌های رشدی بیمارگرهای قارچی پنبه. مجله دانش گیاهپزشکی ایران. جلد 40: 59 -64.
 18. زند، ا.، نظام آبادی، ن.، پورآذر، ر.، باقرانی، ن.، و باغستانی، م. ع. 1386. بررسی واکنش چند علف‌هرز باریک برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و گلخانه به مقدار کاربرد سه فرمولاسیون علف‌کش فنوکساپروپ پی اتیل. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 5: 85-95.
 19. ‌نظام آبادی، ن.، زند، ا.، پورآذر، ر.، باقرانی، ن. و باغستانی، م. ع. 1386. واکنش به دز تعدادی از علف های هرز پهن برگ مزارع گندم به فرمولاسیون‌های مختلف علف‌کش تریبنورون متیل. پژوهش وسازندگی در زراعت و باغبانی.74 جلد: 99-107.
 20. صفاهانی، ع. ر.، کامکار، ب.، زند، ا.، باقرانی، ن. و باقری، م. 1386. تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus L.) با علف‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). مجله پژوهش‌های زراعی ایران. 5 جلد: 301 – 313.
 21. صفاهانی، ع. ر.، کامکار، ب.، زند، ا.، باقرانی، ن. و باقری، م. 1386. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) در شرایط رقابت با علف‌هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). مجله علوم زراعی ایران. جلد 9: 356 – 370.
 22. مسعودی خراسانی، ف.، حدادچی، غ.، باقرانی، ن. و بنایان اول، م. 1384. اثرات آللوپاتیک عصاره‌ی آبی اندام‌های مختلف خردل وحشی در غلظت‌های مختلف بر برخی ویژگی‌های جوانه زنی بذر رقمpf  کلزا. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 12: 7380.
 23. زند، ا.، موسوی، .م. ر.، دیهیم فرد، ر.، ماکنالی، آ.، باقرانی، ن.، فریدون پور، م. 1383. پي‌جويي مقاومت علف های‌هرز به علف‌کش‌ها در برخي استان‌هاي كشور. فصلنامه علوم طبیعی. جلد 5 : 49 – 62.
 24. باقرانی، ن.، و شیمی، پ. 1380. ارزيابي كارائي چند علف‌كش در كنترل علف‌هاي هرز كلزا. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 8: 157-163.
 1. Shahbazi, M., Nematzadeh Gharakhili, G., Yamchi, A., and Bagherani, N. 2018. Effect of salinity stress on yield, oil quality and expression , of delta 6 fattu acid desaturase (D6DES) grnr in evining primrose (Oenothera biennis L.).  Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 19:148-154.
 2. Zand , E., Baghestani, M. A., AghaAlikhani, M. Soufizadeh, S., Khayami, M. M., PourAzar, R., Sabeti, P., Jamali, M., Bagherani, N., and Forouzesh, S. 2010. Chemical control of weeds in wheat (Triticum aestivum L.) in Iran. Crop Protection. 29: 1223-1231.
 3. Baghestani, M. A, Zand, E., Soufizadeh, S., Bagherani, N., and Deihimfard, R. 2007. Weed control and wheat (Triticum aestivum L.) yield under application of 2,4-D plus carfentrazone-ethyl and florasulam plus flumetsulam: Evaluation of efficacy. Crop Protection. 26: 1759-1764.
 4. Zand E., Baghestani, M. A., Soufizadeh, S., PourAzar, R., Veysi, M. Bagherani, N., Barjasteh, A., Khayami, M. M., and Nezamabadi, N. 2007. Broadleaved weed control in winter wheat (Triticum aestivum L.) with post-emergence herbicides in Iran. Crop Protection. 26: 746-752.
 5. Alavi, J., zurStrassen, R., and Bagherani, N. 2007. Thrips (Thysanoptera) species associated with wheat and barley in Golestan province, Iran. J. Entomol. Soc. Iran, 27: 1-28.
 6. Shimi, P., Pouazar, R., Jamali, M., and Bagherani, N. 2007. Evaluating clopyralid as broadleaf herbicide in canola fields of Iran. Pak. J. Weed Sci. Res. 12: 307-311.
 7. Gadiri, H., and Bagherani, N. 2000. Effects or scarification and temperature on germination of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) seeds. J. Agr. Sci. Tech. 2: 257262.
 8. Bagherani, N., and Ghadiri, H. 1997. Growth of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) as affected by propagation materials. Iran Agric. Res. 16: 97-110.

 مقاله‌های علمی ترویجی

 1. باقرانی، ن. 1393. دستورالعمل مصرف علف‌کش در زراعت گندم و جو استان گلستان. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان.
 2. باقرانی، ن. 1393. تأثیر کیفیت آب بر کارایی علف‌کش‌ها. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان.
 3. آقاجانی، م . ع.، باقرانی، ن.، و مبشری، م. ت. 1386. گندم خود رو. مجله گیاهپزشک و غذا. 1: 42-48.
 4. یونس‌آبادی، م.، باقرانی، ن.، و سیاهمرگویی، آ. 1384 . آشنایی با پیچک بند (Polygonum convolvulus L.). نشریه فنی شماره 9 حوزه ترویج و نظام بهره برداری سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان.
 5. یونس‌آبادی، م.، باقرانی، ن.، و کشیری، ح. 1384 . آشنایی با خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). نشریه فنی شماره 10 حوزه ترویج و نظام بهره برداری سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان.
 6. آقاجانی، م. ع.، یونس آبادی، م.، باقرانی، ن. و مبشری، م. ت .1383. بسته نرم افزاری آفات ، بیماری‌ها و علف های هرز گندم استان گلستان. ویرایش 1. به سفارش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان.

مقاله علمی کامل در مجموعه مقاله‌های گردهمایی‌‌‌‌ها

 1. باقرانی، ن.، آخوندی، س.، و قرخلو، ج. 1396. ارزیابی تغییر الگوی رشد گندم در اثر مصرف علف‌کش‌های دومنظوره با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی. هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 تا 7 شهریور 1396. گرگان.
 2. باقرانی، ن.، موسوی، م.ر.، چالاک، م. 1396. پاسخ وزن‌خشک ذرت (Zea mays L.) به مصرف نیکوسولفورون + ریم‌سولفورون در مراحل مختلف رشد. هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. 5 تا 7 شهریور 1396. گرگان.
 3. -عبداللهی‌پور، م. و باقرانی،ن. 1395. اثرات تغییر اقلیم بر علف‌های هرز (با تاکید بر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن). چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی. 20 تا 21 تیرماه 1395. رم. ایتالیا.
 4. شیخ، ح. باقرانی، ن. و منتظری، م. 1395. تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر فرفیون ناجوربرگ (Euphorbia heterophylla) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی. دومین همایش ملی پایش و پیش‌آگاهی در گیاهپزشکی. گنبد.
 5. شیخ، ح. باقرانی، ن. و منتظری، م. 1395. مطالعه برخی عوامل مؤثر بر جوانه‌زنی فرفیون ناجوربرگ (Euphorbia heterophylla). دومین همایش ملی پایش و پیش‌آگاهی در گیاهپزشکی. گنبد.
 6. آخوندی، س.، قرخلو، ج.، باقرانی، ن. و سلطانی، ا. 1395. اثر اختلاط علف‌کش‌های کلودینافوپ-پروپارژیل و سولفوسولفورون بر گندم و علف‌های‌هرز یولاف‌وحشی و علف‌خونی. چهارمین کنفرانس  بین‌المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی. تهران.
 7. آخوندی، س.، قرخلو، ج.، باقرانی، ن. و سلطانی، ا. 1395. اثر اختلاط علف‌کش‌های تو،فور-دی و سولفوسولفورون بر گندم و علف‌های‌هرز خردل‌وحشی وشبدر شیرین. سومین همایش بینا‌لمللی و ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان.
 8. زاهد، س.، قرخلو، ج. و باقرانی. ن. 1394. اثر دماهای بالا بر جوانه‌زنی بذور فرفیون خوابیده (Euphorbia maculate). ششمین همایش علوم علف‌های‌هرز ایران. بیرجند.
 9. صوفی‌زاده، ت. قرخلو، ج. باقرانی، ن. 1394. تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ های فالاریس (Phalaris minor) مقاوم به علف‌کش دیکلوفوپ متیل در مزارع گندم شهرستان کلاله. ششمین همایش علوم علف‌های‌هرز ایران. بیرجند.
 10. ناسوتی، ب. سیاهمرگویی، آ. و باقرانی، ن. 1394. بررسی مديريت تلفيقی علف های هرز سويا با تاکيد بر تراکم بوته و مصرف پيش رويشی علف کش ايمازتاپير بر شاخص رشد توليد ماده خشک کل (TDM) سویا. ششمین همایش علوم علف‌های‌هرز ایران. بیرجند.
 11. دشتیاری، س.، رضوی، س.ا.، باقرانی، ن.و صانعی، س.ج. 1394. اثر علف‌کش تریفلورالین بر رشد جدایه­های Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا. دومین همایش ملی فناوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی. رشت.
 12. نوری نیا، ع.، و باقرانی، ن. 1393. اثر تناوب زراعي بر تركيب جمعيت و تراكم علف‌هاي‌هرز گندم در استان گلستان. سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. کرج.
 13. حسینی‌نژاد، ه. س.، باقرانی، ن.، و منتظری، م. 1393. تأثير اختلاط پهن‌برگ‌كش‌هاي انتخابي و كود كامل بر رشد بوته‌ها و عملكرد گندم مرواريد. سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. کرج.
 14. حسینی‌نژاد، ه. س.، باقرانی، ن.، و منتظری، م. 1393. تأثير اختلاط پهن‌برگ‌كش‌هاي انتخابي و كود كامل بر جمعيت علف‌هاي‌هرز گندم. سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. کرج.
 15. محمودان، س.، کامکار، ب.، عبدی، ا.، و باقرانی، ن. 1393. تناسب دمايي اراضي زراعي استان گلستان به‌منظور كشت گندم پاييزه با استفاده از GIS. سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. کرج.
 16. محمودان، س.، کامکار، ب.، عبدی، ا.، و باقرانی، ن. 1393. رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر توليد گندم و توصيه به كشاورزان با استفاده از AHP. سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. کرج.
 17. زاهد، س.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1392. مطالعه برخی از عوامل مؤثر بر جوانه زنی بذور علف‌هرز فرفیون خوابیده. پنجمین همایش علوم علف های هرز. کرج.
 18. زاهد، س.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1392. واکنش جوانه زنی بذور فرفیون خوابیده به تنش شوری و خشکی ناشی از غلظت‌های مختلف کلریدسدیم و پلی‌اتیلن گلیکول. پنجمین همایش علوم علف های هرز. کرج.
 19. افراسیابی مهر، ا.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1392. تاثیر تلفیق فاصله ردیف و کاربرد علف‌کش بر عملکرد برنج در شرایط کشت مستقیم. پنجمین همایش علوم علف های هرز. کرج.
 20. افراسیابی مهر، ا.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1392. تاثیر کیفیت آب بر کارایی علف‌کش‌های سولفوسولفورون و کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف‌وحشی و علف‌خونی. پنجمین همایش علوم علف های هرز. کرج.
 21. عبداللهی‌پور، م.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1392. بررسی تنش شوری بر جوانه زنی توده‌های علف خونی حساس و مقاوم به علف‌کش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات. پنجمین همایش علوم علف های هرز. کرج.
 22. عبداللهی‌پور، م.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1392. دمای کاردینال جوانه زنی بذور و بیوتیپ‌های علف خونی حساس و مقاوم به علف‌کش‌های آریلوکسی‌فنوکسی‌پروپیونات. پنجمین همایش علوم علف های هرز. کرج.
 23. نکاحی، م. ز.، سلطانی، ا.، سیاهمرگویی، ا. و باقرانی، ن. 1392. بررسی خلا عملکرد مرتبط با مدیریت علف های هرز در گندم در شرایط استان گلستان: بندر گز. پنجمین همایش علوم علف های هرز. کرج.
 24. نکاحی، م. ز.، سلطانی، ا.، سیاهمرگویی، ا. و باقرانی، ن. 1392. شناسایی، تنوع و تعیین شاخص‌های غالبیت علف های هرز مزارع گندم استان گلستان. پنجمین همایش علوم علف های هرز. کرج.
 25. علّی، ح.، قرخلو، ج.، باقرانی، ن.، و فنودی، ف. 1392. تاثیر محتوای ماده‌آلی خاک بر حساسیت سویا نسبت به علف‌کش های سولفوسولفورون و سولفوسولفورون متیل در شرایط گلخانه. پنجمین همایش علوم علف های هرز. کرج.
 26. علّی، ح.، قرخلو، ج.، باقرانی، ن.، و فنودی، ف. 1392. حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم نسبت به علف‌کش های شوالیه و آتلانتیس. پنجمین همایش علوم علف های هرز. کرج.
 27. درخشان، ا.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1391. بررسي تاثير فاصله رديف وعلف‌كش بر عملكرد برنج درشرايط كشت مستقيم. همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
 28. درخشان، ا.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1391. تاثير فاصله رديف بر شاخص‌هاي رشد برنج در كشت مستقيم در شرايط عاري و آلوده به علف‌هرز. همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
 29. عبداللهی‌پور، م.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1391. ارزیابی جوانه‌زنی بذور بیوتیپ های حساس و مقاوم علف‌هرز شلمی در دماهای مختلف. همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
 30. عبداللهی‌پور، م.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1391. دمای کاردینال جوانه زنی بذور بوتیپ های حساس و مقاوم علف هرز خردل وحشی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.
 31. عبداللهی‌پور، م.، و باقرانی، ن. 1391. اهمیت روغن گلرنگ در تغذیه انسان. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.
 32. عبداللهی‌پور، م.، و باقرانی، ن. 1391. مدیریت تلفیقی علف های هرز ونقش آن در سلامت غذایی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.
 33. امینی، م. ع.، باقرانی، ن.، خیامی راد، م. م.، ایرانی، م.، جور، م. ع.، و توجه، ز. 1390. مقایسه کارایی دو فرمولاسیون علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل دراختلاط با افزودنی‌های هم پلاس و کوکوت. چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران. اهواز.
 34. باقرانی، ن. 1390. تاثیر اختلاط کود میکروکامل و علف‌کش‌ها بر محتوای عناصر میکرو در دانه گندم. چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران. اهواز.
 35. باقرانی، ن. 1390. تاثیر اختلاط کود میکروکامل و علف‌کش ها برعملکرد دانه و کاه گندم. چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران. اهواز.
 36. باقرانی، ن.، و برزعلی، م. 1390. کنترل شیمیایی کلزای خودرو در کشت تابستانه پنبه. چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران. اهواز.
 37. برزعلی، م.، و باقرانی، ن. 1390. ارزیابی کارایی علف‌کش‌ها بر کنترل علف های هرز کشت دوم پنبه بعد از کلزا. چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران. اهواز.
 38. خیامی راد، م. م.، امینی، م. ع.، ایرانی، م.، جور، م. ع.، و باقرانی، ن. 1390. بررسی کاربرد افزودنی‌های هُمپلاس و کوکوت بر کارایی علف‌کش های گندم در استان گلستان. چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران. اهواز.
 39. قاسمی، م.، کامکار، ب.، و باقرانی، ن. 1390. بررسی اثر عوامل مدیریتی بر تنوع زیستی علف های‌هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره سو) با استفاده CRT. چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران. اهواز.
 40. زند. ا.، موسوی، م. ر.، ماکنالی، آ.، باقرانی، ن.، فریدون پور، م. و طباطبایی نیم آورد، ر. 1384. پی جویی مقاومت به علف‌کش‌ها در علف های هرز مزارع برخی استان‌های کشور. اولین همایش علوم علف های هرز ایران. مشهد.
 41. زند. ا.، نظام آبادی، ن.، پورآذر، ر.، باقرانی، ن.، باغستانی، م. ع. 1384. بررسی کارایی علف‌کش تری بنیورون متیل فرمولاسیون‌های داخلی و خارجی در مزارع گندم (Triticum aestivum ) کشور. اولین همایش علوم علف های هرز ایران. مشهد.

خلاصه مقاله‌های علمی در گردهمایی‌های داخلی و بین‌المللی

 1. دشتیاری، س.، رضوی، س.ا.، باقرانی، ن.و صانعی، س.ج. 1394. اثر علف‌کش‌های ایمازتاپیر، تریفلورالین و متری‌بیوزین بر سرعت رشد میسلیوم قارچ  Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا. دومین کنگره قارچ‌شناسی ایران. کرج.
 2. رضوی، آ.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1393. تاثیر روش‌های مدیریت غیر شیمیایی علف‌های هرز بر وزن خشک و ارتفاع گیاه ذرت. بیست و یکمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. ارومیه.
 3. رضوی، آ.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1393. تاثیر کاه و کلش گندم و گیاه پوششی یونجه بر وزن خشک علف‌های هرز ذرت. بیست و یکمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. ارومیه.
 4. درخشان، م.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1391. ارزیابی کارایی تعدادی از علف‌کش ها در فواصل ردیف متفاوت بر کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز.
 5. عبداللهی پور، م.، قرخلو، ج.، و باقرانی، ن. 1391. اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و جوانه زنی بیوتیپ های حساس و مقاوم شلمی. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز.
 6. فاطمی، ک.، قاسمی نژاد، م.، زند، ا.، باقرانی، ن.، و میرهادی، م. ج. 1391. تاثير بقاياي علف‌کش‌هاي سولفونيل اوره بر روي صفات رويشي ذرت دانه‌اي هيبريد سينگل‌كراس 704. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، شیراز.
 7. علوی، ج.، و باقرانی، ن. 1389. مقایسه تأثیر چهار نوع ترکیب حشره‌کش روی کک نباتی کلزا در استان گلستان. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران.
 8. قاسمی، م.، کامکار، ب.، و باقرانی، ن. و عبدی، ا. 1390. بررسی تنوع زیستی گونه های غالب علف های هرز سامانه های تحت کشت گندم شهرستان گرگان (حوزه قره سو) با استفاده از سامانه GIS. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. دانشگاه زنجان.
 9. قاسمی، م.، کامکار، ب.، و باقرانی، ن. و عبدی، ا. 1390. تعیین پراکنش گونه‌های غالب علف های هرزدر مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره سو) با استفاده از سامانه GIS. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. دانشگاه زنجان.
 10. آقاجانی، م. ع.، باقرانی، ن. و متکی، ا. 1389. کنترل شیمیایی بیماری لکه خرمایی گندم در استان گلستان. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران.
 11. فاطمی، ک.، زند، ا.، باقرانی، ن.، و میرهادی، م. ج. 1389. تاثیر بقایای علف‌کش های سولفونیل اوره بر اجزای عملکرد ذرت خوشه‌ای. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تهران.
 12. رضوانی، ح. ، باقرانی، ن.، و حاتمی، ز.1386. مدیریت تلفیقی علف های هرز : چالش‌ها و فرصت ها. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 13. مین‌باشی، م. و همکاران. 1383. تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم آبی ایران با استفاده از GIS. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
 14. فقیه، س. ا.، باقرانی، ن. و نریمانی، و. 1383. بررسی کارایی علف‌کش پنتر(Panther) در کنترل علف های‌هرز پهن‌برگ و باریک برگ در گندم. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
 15. امینی، ف.، حسن علیزاده، م.، زینالی، ح.، و باقرانی، ن. 1382. بررسی امکان کاهش دوز مصرفی علف‌کش بنتازون در اختلاط با ماده افزودنی درکنترل علف های هرز پهن برگ مزارع سویای استان گلستان. سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده‌ی بهینه از کود و سم در کشاورزی.
 16. باقرانی، ن. 1382. کنترل علف های هرز پهن‌برگ کلزا، چالش‌ها – راهکارها. نخستین همایش تحقیق و توسعه کشت کلزا در استان گلستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 17. باقرانی، ن.، وکاظمی. م. 1382. تاثیر اختلاط علف‌کش ها و کود کامل برگندم و علف های هرزآن. سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده‌ی بهینه از کود و سم در کشاورزی.
 18. باقرانی، ن.، و فائز، ر. 1381. معرفی علف‌کش های جدید کوییزالوفوپ  پی تفوریل برای کنترل علف های هرز گرامینه پنبه. دومین همایش طرح‌های پژوهشی استان گلستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 19. عطری، ع. باقرانی، ن.، طباطبائی، م. ر. و حسینی، م. 1381. ارزیابی علف‌کش تریاسولفورن + تربوترین در مزارع گندم. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
 20. هوشیار فرد، م.، و باقرانی، ن . 1381. بررسی تاثیر علف‌کش‌های دی نیتروآنیلینی بر فعالیت‌های زیست شناختی چند بیمارگر قارچی پنبه. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
 21. هوشیارفرد، م. ، و باقرانی، ن. 1381. تاثیر زمان کاشت ، نوع و عمق اختلاط علف‌کش های پیش کاشت بر درصد سبز، بیماری های گیاهچه و عملکرد پنبه. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
 22. یونس آبادی، م.، مین باشی، م. و باقرانی، ن. 1381. شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی استان گلستان. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
 23. باغستانی، م. ع.، فقیه، س. ا.، پورآذر، ر.، و باقرانی، ن. 1381. بررسی کارایی چند علف‌کش جدید در مزارع گندم. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
 24. باقرانی، ن. 1381. ارزیابی کارایی علف‌کش های گندم و جو. دومین همایش طرح‌های پژوهشی استان گلستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 25. باقرانی، ن. 1381. معرفی علف‌کش های جدید موثر بر علف های‌هرز پهن‌برگ و نازک‌برگ گندم . دومین همایش طرح‌های پژوهشی استان گلستان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 26. فقیه، س. ا.، دلقندی، م. باقرانی، ن.، ویسی، م.، بزازی، د.، و نریمانی، و. 1377. مطالعه کارایی چند علف‌کش در کنترل علف های هرز پهن برگ در زراعت نخود دیم. سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.
 27. غدیری، ح. و باقرانی، ن. 1375. اثر خراش‌دهی شیمیایی و مکانیکی، جیبرلیک اسید و درجه حرارت بر جوانه زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. کرج.
 28. باقرانی، ن. و قدیری، ح. 1372. جوانه‌زنی بذر، تولید مثل توسط ریزوم، خصوصیات ریزوم و استقرار گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.). سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. تبریز

مشاوره‌ی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

 1. آخوندی، س. 1395. بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌هاي سولفوسولفورون + کلودینافوپ پروپارژیل وسولفو سولفورون + تو،فور -دي بر علف هاي هرز یولاف‌وحشی‌زمستانه،  علف‌خونی، خردل‌وحشی و شبدر شیرین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های‌هرز  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 2. شیخ، ح. 1394. مطالعه عوامل‌ مؤثر بر جوانه‌زنی بذر علف هرز فرفیون ناجوربرگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرگان.
 3. صوفی‌زاده، ت. 1394. شناسایی علف‌های‌هرز مقاوم به بازدارنده های ACCase و ALS در مزارع گندم شهرستان کلاله و تهیه‌ی نقشه پراکنس آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های‌هرز  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 4. علیپور، م. 1393. مقایسه کارایی روش‌هاي مختلف کنترل علف‌هاي‌هرز در باغات مرکبات در منطقه گرگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرگان.
 5. حسینی‌نژاد، ه. س. 1393. بررسی امکان اختلاط پهن‌برگ‌کش‌های گندم با سطوح کود مایع در مزارع استان گلستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرگان.
 6. رزاق‌زاده قشلاق، ح. 1393. کنترل شیمیایی علف هرز کنجد‌وحشی (Cleome viscosa L.) در مزارع سویای (Glycine max L. [Merrill]) شهرستان کلاله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرگان.
 7. محمودان، س. 1393. مقایسه عملکرد گندم در سیستم های زراعی رایج و پیشرفته با استفاده از رهیافت GIS. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 8. رضوی، م. 1393. تأثیر گیاه پوششی یونجه و مالچ بقایای گندم بر علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 9. حسینی، ف. 1393. بررسی امکان اختلاط باریک‌برگ‌کش‌های گندم با سطوح کود مایع در مزارع استان گلستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرگان.
 10. ناسوتی، ب. 1393.  بررسی مدیریت تلفیقی علف‌های هرز سویا (Glycine max L.[Merrill]) با تاکید بر تراکم بوته و علف‌کش ایمازتاپیر در شرایط گرگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرگان.
 11. سارانی، ح. 1392. شناسایی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع سویای حوزه آبریز گرگانرود با استفاده از GIS. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز. دانشگاه بیرجند.
 12. افراسیابی‌مهر، امیر. 1392. تلفیق فاصله ردیف و کاربرد علف‌کش ‌برای مدیریت علف‌های هرز در کشت مستقیم برنج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 13. زاهد، سمیه. 1392. مطالعه‌ی برخی از جنبه‌های بیولوژی گیاه فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata L.). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامیواحد قائمشهر.
 14. درخشان، ابوالفضل. 1391. مدیریت تلفیقی علف‏های هرز در کشت مستقیم برنج. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 15. عبداللهی‌پور، معصومه. 1391. شایستگی نسبی بیوتیپ‌های خردل‌وحشی و شلمی حساس و مقاوم به علف‌کش‌ تری‌بنورون متیل. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 16. علّی، حسین. 1391. زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم نسبت به علف‌کش‌های خانواده سولفونیل اوره در خاک های محتوی مقادیر مختلف موادآلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغان.
 17. نکاحی، محمدزمان، 1391. ارزیابی علف های هرز گندم و کاهش عملکرد ناشی از آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرگان.
 18. نورزیارت، رضا. 1391. بررسی بیولوژی و کنترل شیمیایی خربزه وحشی(Cucumis melo var. agrestis) در استان گلستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامیواحد قائمشهر.
 19. یوسفوند، وحید. 1390. بررسی کنترل مکانیکی و شیمیایی گونه های لورانتوس در جنگل های ایلام: منطقه گچان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 20. فاطمی، کمیل. 1389. بررسی واکنش ذرت در تناوب با گندم نسبت به بقایای علف‌کش های سولفونیل اوره در استان گلستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرزدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات تهران.
 21. توسلی، رجبعلی. 1388. بررسي اثر علف‌کش‌هاي دومنظوره بر برخي ازشاخص‌هاي فيزيولوژيکي گندم در مراحل مختلف فنولوژی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات تهران.
 22. رضوانی، حسین. 1386. تعیین دوره بحرانی کنترل گاوپنبه در سویا ( رقم ویلیامز). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 23. گریوانی، زهرا. 1385. اثرات آللوپاتیکی عصاره فنلی کلزا (Brassica napus L. cv. Hyola) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های سویا (Glycine max L.). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 24. مارامایی، عباس. 1385. بررسی واکنش گندم در مراحل مختلف رشد نسبت به پهن‌برگ‌کش‌های متداول . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات تهران.
 25. کردافشاری، رضا. 1384. اثرات کاربرد تریفلورالین، اوره و مقادیر مختلف بقایای گندم بر فعالیت گره زایی ریشه ، روند رشد و عملکرد دانه سویاGlycine max L.cv Williams) ). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات تهران.
 26. مسعودی خراسانی، فاطمه. 1382. بررسی اثرات آللو پاتیک عصاره آبی بخش هوایی و ریشه گیاه خردل وحشی (Sinapis arvensis L. ) بر برخی پدیده های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه کلزا (Brassica napus L.) رقم PF. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 27. امینی، فرهاد. 1381 . بررسی اثر سه ادجونت بر کارایی علف‌کش بنتازون در مزارع سویا در استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه تهران.
 28. ساداتی، جعفر. 1381. تعیین دوره بحرانی کنترل خردل وحشی در کانولا. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 29. احتشامی، محمد‌رضا. 1377. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در سویا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

راهنمایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

 1. محمدیان، م. 1398. تاثیر سطوح نیتروژن و علف کش های بیس پایریباک سدیم و تریافامون+اتوکسی سولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هوازی در شرایط رقابت با علف‌های هرز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه؛ ولی‌عصر. رفسنجان.
 2. دشتیاری، س. 1394. اثر علف‌کش‌های خاک مصرف سویا بر جدایه‌های قارچ Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته بیماری‌شناسی گیاهی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 3. مظفری، ب. 1393. اثرات علف‌کش‌های تری‌فلورالین، متری‌بیوزین و ایمازتاپیر بر گره‌زایی، تثبیت بیولوژیک نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه سویا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامی-واحد گرگان.

مشاوره‌ی پایان‌نامه‌های دکتری

 1. حجازی‌راد، پ. 1396. مدیریت علف های هرز در سیستم کشت هوازی برنج و مقایسه آن با شرایط غرقابی. پایان‌نامه دکتری رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 2. صادقی لطف‌آبادی، س. 1395. مدل‌سازی اثر دز علف‌کش بوتیزان استار و تراکم گیاه زراعی بر رقابت علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و کلزا (.Brassica napus  L) و بررسی اثر آن بر خصوصیات کمی و کیفی روغن کلزا. پایان‌نامه دکتری رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 3. شهبازی، م. 1395. اثرات تنش شوری بر بیان ژن اسیدهای چرب غیراشباع در گیاه گل مغربی (Oenothera biennsis L). پایان‌نامه دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی.  پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان.
 4. وکیلی، ف. 1395. مدلسازی رقابت علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medic) و پنبه (Gossypium hirsutum L)  رقم گلستان تحت تاثیر مقدار مصرف علف‌کش  تری فلوکسی سولفورون سدیم و فاصله ردیف کاشت. پایان‌نامه دکتری رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

سوابق اجرایی مرتبط با امور پژوهشی

 1. مدیر مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع‌طبیعی و صنایع‌غذایی خراسان‌رضوی (1397)
 2. پژوهشگر مروج ارشد سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی (1396)
 3. عضوکمیته داوری مقاله‌های هفتمین همایش علوم علف‌های هرز ایران (1396)
 4. رئیس شورای رشد فناوری مرکز رشد کشاورزی، منابع‌طبیعی و صنایع‌غذایی خراسان رضوی (از 1397 تاکنون)
 5. معاون مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی (از 1395 تاکنون)
 6. عضو کمیته علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی (از سال 1375 تاکنون)
 7. عضو کمیته علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر(از سال 1377 تاکنون)
 8. عضوکمیته تعیین صلاحیت فنی کلینیک های گیاهپزشکی (از سال 1382 تا 1386)
 9. عضوکمیته تحقیقات و آموزش سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان (از سال 1377 تا 1384)
 10. عضو ستاد IPM وکمیته گیاهپزشکی مدیریت حفظ نباتات استان گلستان (از سال 1390 تاکنون)
 11. عضوگروه انتشارات فنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان (از سال 1385 تا 1387)
 12. عضوکمیته علمی همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران (سال 1386)
 13. عضوکمیته علمی همایش و جشنواره علمی دانه های روغنی (سال 1383)
 14. عضوکمیته داوری مقاله‌های نشریه پژوهش و سازندگی (از سال 1379 تاکنون)
 15. عضوکمیته داوری مقاله‌های نشریه دانش علف‌های هرز ایران ( از سال 1384 تاکنون)
 16. عضوکمیته داوری مقاله‌های مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی (از سال 1379 تاکنون)
 17. عضو کمیته داوری مقاله‌های مجله الکترونیکی تولیدات زراعی ( از سال 1387 تاکنون)
 18. عضو کمیته داوری مقالات نشریه پژوهش‌نامه گیاهان روغنی ایران (از سال 1389 تاکنون)
 19. عضو انجمن علوم علف‌های هرز ایران (از سال 1378 تاکنون)
 20. عضو انجمن بيماري شناسي گياهي ايران (از 1374 تاكنون)
 21. عضو کمیته علمی سومین همایش علوم علف‌های هرز ایران (1388)
 22. عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان (از سال 1390 تاکنون)
 23. دبیر کارگروه زراعت و توسعه کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه‌های روغنی کشور (1390)
 24. عضو کارگروه تخصصی برنج سازمان جهاد کشورزی استان گلستان (از سال 1390 تاکنون)
 25. عضوکمیته داوری مقاله‌های چهارمین همایش علوم علف‌های هرز ایران (1390)
 26. عضوکمیته داوری مقاله‌های سومین سمینار بین‌المللی دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی (1389)
 27. عضوکانون اجرایی، تحقیقاتی، سنجش، ارزیابی و برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی حفاظتی شمال کشور (از سال 1391 تاکنون)
 28. مسئول واحد آمار و کامپیوترمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان (از سال 1376 تا 1378)
 29. رئیس بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان (از سال 1377 تا 1384)
 30. عضو کمیته ارزشیابی فعالیت های فنی و پژوهشی مرکز (از 1392 تاکنون)
 31. عضو کمیته کارشناسی تدوین سند توسعه کشاورزی (از 1393 تاکنون)

تقدیر و تشویق‌های علمی

 1. نقش مؤثر در ارتقاء مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان (رئیس سازمان کشاورزی خراسان رضوی و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی)
 2. .انجام امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرکز (رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی)
 3. داور برتر 1394 سامانه پژوهشی کمیته علمی-فنی علف‌های‌هرز (رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور)
 4. تقدیر از تلاش های ارزنده (رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)
 5. تقدیر از زحمات بی شائبه (رئیس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی گلستان)
 6. تلاش در عرصه علم و دانش (رئیس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی گلستان)
 7. تقدیر از تلاش های ارزنده (رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)
 8. همکاری در داوری و ویراستاری  مقاله‌های چهارمین همایش علف‌های هرز (دبیر چهارمین همایش علف‌های هرز)
 9. زحمات ارزنده در امر تعلیم و تربیت دانشجویان (رئیس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی گلستان)
 10. مدرس نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان (رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربرد)
 11. همکاری در کمیته علمی همایش دانه‌های روغنی (دبیر کمیته)
 12. پیگیری شایسته برنامه های گروه انتشارات فنی (رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)
 13. کسب عنوان برگزار کننده نمایشگاه برگزیده در هفته پژوهش (رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)
 14. همکاری با ستاد استخدام سازمان جاد کشاورزی گلستان (رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان)
 15. همکاری در آموزش ناظرین مزارع گندم و کلزا (رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)
 16. همکاری در آموزش کارشناسان ناظرکلزای استان (معاون فنی واجرایی سازمان جهاد کشاورزی گلستان)
 17. برگزاری شایسته هفته پژوهش (رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان)
 18. تلاش و مساعی در برگزاری کارگاه آموزشی نماتد سیست سویا (رئیس موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی)
 19. همکاری با کارشناسان دفتر گندم، برنج و حبوبات (مدیر زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان)
 20. تدوین مشکلات علف‌های هرز گندم استان گلستان (رئیس موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی)
 21. مساعی در امر افزایش تولید گندم (رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان)
 22. نتیجه ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی سال 1380(رئیس موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی)
 23. پژوهشگر نمونه استان گلستان (استاندار گلستان)
 24. تلاش در انجام امور محوله (رئیس سازمان کشاورزی گلستان)
 25. نتیجه ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی سال 1378(رئیس موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی)
 26. پژوهشگر برگزیده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان (استاندار گلستان)

تدریس در دانشگاه

تدریس سم‌شناسی (مقطع کاردانی)

تدریس مدیریت علف‌های هرز گیاهان روغنی (مقطع کارشناسی)

تدریس مدیریت علف‌های هرز نهالستان‌ها (مقطع کاردانی)

تدریس شناسایی و کنترل علف‌های هرزگیاهان دارویی (مقطع کارشناسی)

تدریس کنترل و روش‌های مبارزه با علف‌های هرز (مقطع کارشناسی)

تدریس تجهیزات در گیاه‌پزشکی (مقطع کارشناسی)

تدریس مباحث نوین در زراعت (مقطع کارشناسی ارشد)مقالاتآخرین اخبار   (آرشیو اخبار)

آخرین مطالب ارسال شده در سایت   (آرشیو مطالب)