پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

بسمه تعالی
معاونت توسعه فناوری
اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه
تاییدیه مجوز فناور

نام شرکت پارس پویا کنترل بینالود شناسه ملی 10380189138
حوزه فناوری تله متری- اسکادا-اتوماسیون صنعتی- ابزار دقیق تاریخ صدور مجوز 1403/01/01
تاریخ پایان اعتبار مجوز 1403/12/30 دوره شرکت رشد یافته

- به موجب این تاییدیه شرکت فوق الذکر بر اساس ارزیابی انجام شده طبق آیین‌نامه پذیرش واحدهای فناور به عنوان شرکت فناور تایید شده است.
- این تاییدیه لزوما به معنای تایید همه کالاها و خدمات شرکت به عنوان کالا و خدمات فناورانه نیست بلکه ممکن است صرفا برخی از کالاها و خدمات شرکت مورد تایید این پارک قرار گرفته باشد.
- اعتبار و صحت این تاییدیه از آدرس www.park.ir قابل استعلام است.
- استفاده از هرگونه حمایت، منوط به استعلام دستگاه اجرا کننده حمایت از پارک علم و فناوری خراسان است.

تاریخ چاپ تاییدیه: view.date
اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه