پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

استعلام مجوزها

سامانه استعلام مجوزهای واحد فناور پارک علم و فناوری خراسان به جهت ایجاد یک درگاه ارتباطی میان مخاطبین و پارک خراسان ایجاد شده است. مخاطبین این سامانه می توانند با درج و جستجوی کد رهگیری ثبت شده بر روی مجوز واحد فناور از اصالت این مجوز اطمینان حاصل فرمایند. همچنین سایر شرکت هایی که از پارک علم و فناوری خراسان مجوز واحد فناور اخذ نموده اند قابل مشاهده می باشد.