پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پروسان

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز رشد فناوری کشاورزی و صنایع غذایی دوره: رشد کیمیا صنعت رایمند

تولید آمینو اسید بیولوژیک

مجتبی صادقیان

مجتبی صادقیان

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت تولید آمینو اسید مصارف کود، خوراک دام و طیور، مکمل انسانی دام و طیور تولید کوددام و طیور و آبزیانصنایع غذایی
مدیرعامل: مجتبی صادقیان
شناسه ملی: 14011635513
تلفن: 05138905057
ایمیل: mono1378@yahoo.com
وب‌سایت: www.aminosanat.com
آدرس: بزرگراه شهید سلیمانی . روبروی پلیسراه طرق. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مسیر رشد تا تاریخ 1399/02/03
رشد
مجوزهای فناور صادر شده 1402/09/17 - 1403/03/15
دست آورد های شرکت محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.