عضویت در پارک

گفتگوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی قرار انقلاب

- 1402/02/31
گفتگوی مسعود میرزائی شهرابی ، رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی قرار انقلاب
پادکست پادکستی ثبت نشده.

گفتگوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی قرار انقلاب

1402/02/31 | 11:14

حضور حسینعلی اخلاقی، معاون پارک علم و فناوری خراسان در برنامه قرار انقلاب

1402/02/31 | 11:11