عضویت در پارک

پادکست

گفتگوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی قرار انقلاب 1402/02/31

گفتگوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی قرار انقلاب

گفتگوی مسعود میرزائی شهرابی ، رئیس پارک علم و فناوری خراسان در برنامه رادیویی قرار انقلاب

مشاهده
حضور حسینعلی اخلاقی، معاون پارک علم و فناوری خراسان در برنامه قرار انقلاب 1402/02/31

حضور حسینعلی اخلاقی، معاون پارک علم و فناوری خراسان در برنامه قرار انقلاب

حضور دکتر اخلاقی، معاون پارک علم و فناوری خراسان در برنامه قرار انقلاب

مشاهده
1