پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

سیستم شیردوشی هوشمند (اتوماسیون)

سیستم شیردوشی هوشمند (اتوماسیون)

توسعه فناوری پیشگام آریو | .. مسئولیت محدود - 1393/04/03 | 51657 14004163230 سعید حنائی طیران یزد 38417117 ario.technology@gmail.com www.ario-tech.com مشهد - روبروی پلیس راه مشهد نیشابور - مرکز تحقیقات کشاورزی -خیابان پژوهش - خیابان فناوری - آریو تکنولوژی مشاهده صفحه شرکت