عضویت در پارک

ترکیب بیولوژیک باسیلوس

باکتری باسیلوس با جمعیت بالا تکثیر و کشت داده شده است

شرکت دانش محور نوید آرمان زیست | سهامی خاص - 1395/08/16 | 59879 14006301103 حمید افضلی 05133823472 n.arman.zist@gmail.com www.underconstruction.ir مشهد- مجتمع کشاورزی طرق-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مشاهده صفحه شرکت