عضویت در پارک

پلتفرم استعدادسنجی،هدایت تحصیلی و شغلی

ارزیابی شناختی و سنجش کارکردهای اجرایی مغز استعدادیابی آزمون های استعدادسنجی، هدایت تحصیلی و مسیر شغلی پیشنهادات کلاس بهبود نقاط قوت و ضعف

نسل رویش فرصت ویستا | سهامی خاص - 1397/03/22 | 64762 14007647192 محسن افشارپور 05191090439 mohsen.afsharpour@gmail.com www.nikaro.ir بلوار لادن، بین لادن 22 و 24، مرکز نوآوری صنایع خلاق و فرهنگی مشاهده صفحه شرکت