پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

آموزش برنامه نویسی و مهارت های نرم

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون و آموزش مهارت های نرم به کودکان و نوجوانان

توسعه زیست بوم خلاق برنامه نویسی | سهامی خاص - | 84826 14012061850 دنیا حیدری 09151590907 بولوار سجاد- حامد شمالی 11- بین شهید نمر 14 و 16،شتابدهنده و فضای کار اشتراکی کارواریوم(آموزش عالی علمی صنعتی خراسان)،طبقه اول، واحد 16 مشاهده صفحه شرکت