پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

رنگ ضد امواج الکترومغناطیس

این رنگ بر پایه مواد کامپوزیتی ساخته شده و میتواند امواج الکترومغناطیس را در فرکانس های مختلف دفع نماید و همچنین قابلیت احرا بر روی کلیه سطوح را دارد

سامان موج پیشرو صنعت شرق | سهامی خاص - 1397/02/20 | 64489 14007578678 سعید قمری خسرویه 35425506 Saeedkhosravie@gmail.com Samanmoj.com مشهد_پارک علم و فناوری خراسان _نبش خیابان گلسرخ _گروه سامان موج مشاهده صفحه شرکت