پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پمپهای 4 اسکرو

جهت سوخت رسانی در توربین

نوین پارسیان پاژند هما | Novin Parsian Pazhand Homa سهامی خاص - 1389/09/11 | 40495 10380562877 مجید صدیق بابائی 05135425430 02143854588 novinparsian2010@gmail.com www.novinparsian-apec.com کیلومتر12 محور مشهد-قوچان، پارک علم و فناوری خراسان، ساختمان امور موسسات .و واحدهای دانش بنیان ، اتاق 417 مشاهده صفحه شرکت