پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها

1دستورالعمل پذیرش شتاب دهنده در پارک علم و فناوری خراسان رضویشورای علمی و فناوری1400/02/2913381 مشاهده 1دستورالعمل ارزیابی واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی1400/03/02140101 مشاهده 1دستورالعمل نحوه تخصیص گرنت خدمات به واحدهای فناورهیات رئیسه1400/06/2339551 مشاهده 1آیین‌نامه نحوه تخصیص اعتبارات حمایتی واحدهای فناورهیات رئیسه1400/06/2339562 مشاهده 1دستورالعمل صدور مجوز فناوری واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی1400/03/02140301 مشاهده 1دستورالعمل پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه(R&D) در پارک علم و فناوری خراسان رضوی1400/03/02140201 مشاهده 1اساسنامه پارک علم و فناوری خراسان رضویهیات رئیسه1399/07/013.1322625 مشاهده 1دستورالعمل پذیرش واحدهای فناور همکار در پارک علم و فناوری خراسان رضویهیات رئیسه1400/03/08151401 مشاهده 1دستورالعمل پذیرش واحدهای فناور در مراکز رشدهیات رئیسه1400/03/1918001 مشاهده 1