عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

آئین نامه ها

1دستورالعمل پذیرش واحدهای فناور در مراکز رشدهیات رئیسه1400/03/1918001 مشاهده 1دستور العمل پذیرش واحدهای فناور همکار در پارک علم و فناوری خراسان رضوی1400/03/08151401 مشاهده 1اساسنامه پارک علم و فناوری خراسان رضویهیات رئیسه1399/07/013.1322625 مشاهده 1دستورالعمل پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه(R&D) در پارک علم و فناوری خراسان رضوی1400/03/02140201 مشاهده 1دستورالعمل صدور مجوز فناوری واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی1400/03/02140301 مشاهده 1آیین نامه نحوه تخصیص اعتبارات حمایتی واحدهای فناور1400/06/2339562 مشاهده 1دستور العمل نحوه تخصیص گرنت خدمات به واحدهای فناور1400/06/2339551 مشاهده 1دستورالعمل ارزیابی واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان رضوی1400/03/02140101 مشاهده 1آیین نامه بالاسری ارائه خدمات تسهیل گری (درآمدزا)هیات رئیسه1400/04/15256501 مشاهده 1آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی منطقه دو فناوریهیات امنا1398/11/2015.3193201 مشاهده 12