پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

شرکت ها محصولات رویدادها اخبار مشاورین پرسنل دریافت فایل اکسل
آرمان سفال اسطوره شرق

آرمان سفال اسطوره شرق

طیف نگار ایده آل

طیف نگار ایده آل

آینده سازان نانوفناوری عصر جدید

آینده سازان نانوفناوری عصر جدید

 آوای هوشمند آدم و حوا

آوای هوشمند آدم و حوا

آذرین سفال صنعت پویان

آذرین سفال صنعت پویان

شرکت باغ موزه آداب وآیین کویر

شرکت باغ موزه آداب وآیین کویر

هوشمند سازان نگار پرداز ایلیا

هوشمند سازان نگار پرداز ایلیا

کانون تخصصی سعا

کانون تخصصی سعا

تولید محصولات چوبی کودک

تولید محصولات چوبی کودک

سایر حوزه‌های فناوری های نرم و هویت ساز صنایع فرهنگی آدم و حوا محمدحسین اصغری فناور مستقل 568313 05138584204 1399/08/21 آوای هوشمند آدم و حوا ,سایر حوزه‌های فناوری های نرم و هویت ساز صنایع فرهنگی زهرا صباغیان فناور مستقل 1606 05157288633 1399/03/11 آذرین سفال صنعت پویان ,سایر حوزه‌های فناوری های نرم و هویت ساز صنایع فرهنگی هوش فضایی زهرا علیان نژادی فناور مستقل 78335 09051343923 1400/06/27 آینده سازان نانوفناوری عصر جدید ,سایر حوزه‌های فناوری های نرم و هویت ساز صنایع فرهنگی نهان نما - شادینال مهدی مهری فناور مستقل 4112 05144641954 1397/01/28 هوشمند سازان نگار پرداز ایلیا سایر حوزه‌های فناوری های نرم و هویت ساز صنایع فرهنگی محمودرضا سلیمانی کوشکی فناور مستقل 4204 44417803 1397/07/09 شرکت باغ موزه آداب وآیین کویر سایر حوزه‌های فناوری های نرم و هویت ساز صنایع فرهنگی طیف استودیو محمد زرقی فناور مستقل 5510 09010577353 1400/09/20 طیف نگار ایده آل ,سایر حوزه‌های فناوری های نرم و هویت ساز صنایع فرهنگی اسطوره مجید امیری مندی فناور مستقل 1786 09158363679 1401/05/29 آرمان سفال اسطوره شرق سایر حوزه‌های فناوری های نرم و هویت ساز صنایع فرهنگی سعا ( سبک زندگی عالی انسانی ) جواد ساعیان فناور مستقل 09157653745 کانون تخصصی سعا ,سایر حوزه‌های فناوری های نرم و هویت ساز صنایع فرهنگی هالیوود حجت جوادی اصل فناور مستقل 09153778184 تولید محصولات چوبی کودک