پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

سامانه فرهیختگان

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: مرکز توسعه کسب و کار آموزش، مشاوره و منتورینگ توسعه بازار و بازارسازی دوره: کارگزار موسسه آموزشی سامانه مدیریت دانش فرهیختگان صنعت

--

سمیه چمبری

سمیه چمبری

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت “سامانه فرهیختگان” همواره تلاش کرده است با استفاده از توانایی و دانش فنی اساتید با تجربه دانشگاهی و صنعتی گامی در راستای ارتقای مهارت و دانش شاغلان صنایع و نیز شناسایی و رفع عارضه های صنایع و بهبود راندمان آنها بردارد.مدیریت و همکاران این مجموعه همه از بین دانشگاهیان شاغل در صنایع انتخاب شده اند تا بتوانند دانش کاربردی را به صنعت انتقال داده و به رشد سیستماتیک صنایع کمک کنند. گروه مدیریت حرفه ای کیفیت، گروه رویکردهای بهبود، گروه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، گروه مدیریت زیست محیطی، گروه مدیریت انرژی، گروه تکنیکهای مهندسی، گروه آزمایشگاهها،اندازه گیری و بازرسی، گروه مدیریت عمومی، گروه مدیریت مالی و حسابداری، گروه صنایع غذایی و دارو، گروه مدیریت پروژه، گروه تعالی سازمانی، گروه مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت خرید ،تدارکات و انبارداری، گروه مدیریت فروش و بازاریابی، گروه مهندسی ساخت و تولید
مدیرعامل: سمیه چمبری
شناسه ملی: 14003417194
تلفن: 42637052-3
ایمیل: info@farhikhtegandanesh.ir
وب‌سایت: www.farhikhtegandanesh.ir
آدرس: نیشابور- بلوار پژوهش- پارک علم و فناوری- ساختمان فناوری
مسیر رشد مجوزهای فناور صادر شده
دست آورد های شرکت گواهی حسن انجام کار- شرکت توسعه پیشگامان جنوب 1400/09/12 گواهی حسن انجام کار- شرکت فولاد سنگان 1401/12/20 گواهی حسن انجام کار- معادن زغال سنگ طبس 1401/09/12 محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.