پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

دوره این شرکت در پارک به پایان رسیده و در حال حاضر تحت نظارت پارک نمی باشد. عضو: امور موسسات آموزش، مشاوره و منتورینگ دوره: رشد

--

مدیرعامل
آشنایی با شرکت زمینه فعالیت اطلاعات شرکت
مدیرعامل:
شناسه ملی:
تلفن:
ایمیل:
وب‌سایت:
آدرس:
مسیر رشد مجوزهای فناور صادر شده
دست آورد های شرکت محصولات شرکت null مجله خبری و چند رسانه‌ای
خبری ثبت نشده است.