پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

شرکت‌های عضو تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است.

دریافت گزارش اکسل

Member companies

صنایع غذایی مینا آرد شرق Mina Ard Sharq food industry
صنایع غذایی مینا آرد شرق Mina Ard Sharq food industry
طلای طبیعت کوهرنگ Koohrang nature's gold
طلای طبیعت کوهرنگ Koohrang nature's gold
کاوش فناور فراکارتوس Kavosh Fanavar Farakar Toos
کاوش فناور فراکارتوس Kavosh Fanavar Farakar Toos
کیمیا صنعت رایمند Kimia sanat Rimand
کیمیا صنعت رایمند Kimia sanat Rimand
گروه علمی و پژوهشی افق توس  Ofog Tus scientiflc and research group
گروه علمی و پژوهشی افق توس Ofog Tus scientiflc and research group
نفیس فراورده سبز nafis faravardeh sabz
نفیس فراورده سبز nafis faravardeh sabz
12
صنایع غذایی مینا آرد شرق Mina Ard Sharq food industry
صنایع غذایی مینا آرد شرق Mina Ard Sharq food industry
طلای طبیعت کوهرنگ Koohrang nature's gold
طلای طبیعت کوهرنگ Koohrang nature's gold
کاوش فناور فراکارتوس Kavosh Fanavar Farakar Toos
کاوش فناور فراکارتوس Kavosh Fanavar Farakar Toos
کیمیا صنعت رایمند Kimia sanat Rimand
کیمیا صنعت رایمند Kimia sanat Rimand
گروه علمی و پژوهشی افق توس  Ofog Tus scientiflc and research group
گروه علمی و پژوهشی افق توس Ofog Tus scientiflc and research group
نفیس فراورده سبز nafis faravardeh sabz
نفیس فراورده سبز nafis faravardeh sabz
12