پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

شرکت‌های عضو تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است.

دریافت گزارش اکسل

Member companies

هوش ثروت دارا آفرین hooshe servat dara afarin Co., LLC.
هوش ثروت دارا آفرین hooshe servat dara afarin Co., LLC.
هوشمند سازان شرق smarterco
هوشمند سازان شرق smarterco
هوشمند سازان ویرا آکو Veerayco
هوشمند سازان ویرا آکو Veerayco
هوشمند فناوران سلامت گستر چابک agile smart health technology
هوشمند فناوران سلامت گستر چابک agile smart health technology
هومان داده گستران مهر آذین Hooman Dade Gostaran Mehr Azin
هومان داده گستران مهر آذین Hooman Dade Gostaran Mehr Azin
هیراد رباتیک پارسیان Hirad Robotic Parsian
هیراد رباتیک پارسیان Hirad Robotic Parsian
وسام صنعت دانش فروز vasamsanatdaneshforuz
وسام صنعت دانش فروز vasamsanatdaneshforuz
ویدا راد هوشمند (بتاتیک) VIDA RAD HOOSHMAND
ویدا راد هوشمند (بتاتیک) VIDA RAD HOOSHMAND
ویدا سیستم ایرانیان vidasystemiranian
ویدا سیستم ایرانیان vidasystemiranian
ویرا صنعت فجر طاهر vira sanat fajr taher
ویرا صنعت فجر طاهر vira sanat fajr taher
یکتا نانو فناوران طوس yekta nano fanavaran toos
یکتا نانو فناوران طوس yekta nano fanavaran toos
123456789101112131415
هوش ثروت دارا آفرین hooshe servat dara afarin Co., LLC.
هوش ثروت دارا آفرین hooshe servat dara afarin Co., LLC.
هوشمند سازان شرق smarterco
هوشمند سازان شرق smarterco
هوشمند سازان ویرا آکو Veerayco
هوشمند سازان ویرا آکو Veerayco
هوشمند فناوران سلامت گستر چابک agile smart health technology
هوشمند فناوران سلامت گستر چابک agile smart health technology
هومان داده گستران مهر آذین Hooman Dade Gostaran Mehr Azin
هومان داده گستران مهر آذین Hooman Dade Gostaran Mehr Azin
هیراد رباتیک پارسیان Hirad Robotic Parsian
هیراد رباتیک پارسیان Hirad Robotic Parsian
وسام صنعت دانش فروز vasamsanatdaneshforuz
وسام صنعت دانش فروز vasamsanatdaneshforuz
ویدا راد هوشمند (بتاتیک) VIDA RAD HOOSHMAND
ویدا راد هوشمند (بتاتیک) VIDA RAD HOOSHMAND
ویدا سیستم ایرانیان vidasystemiranian
ویدا سیستم ایرانیان vidasystemiranian
ویرا صنعت فجر طاهر vira sanat fajr taher
ویرا صنعت فجر طاهر vira sanat fajr taher
یکتا نانو فناوران طوس yekta nano fanavaran toos
یکتا نانو فناوران طوس yekta nano fanavaran toos
123456789101112131415