پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

شرکت‌های عضو تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است.

دریافت گزارش اکسل

Member companies

پیشگامان فناوری دانش رایبد Pishgaman Fanavari Danesh Raybod
پیشگامان فناوری دانش رایبد Pishgaman Fanavari Danesh Raybod
پیشگامان گسترش متن باز Pioneers of opensource
پیشگامان گسترش متن باز Pioneers of opensource
پیشگامان موج تلفن همراه Pishgaman Moje Telephone Hamrah
پیشگامان موج تلفن همراه Pishgaman Moje Telephone Hamrah
پیشگامان نگهداشت هوشمند دارایی phdcmms
پیشگامان نگهداشت هوشمند دارایی phdcmms
پیما payma
پیما payma
پیمان خطوط شرق Peyman khotoot shargh
پیمان خطوط شرق Peyman khotoot shargh
تاروپود فرش فرهود TarvaPood
تاروپود فرش فرهود TarvaPood
تجارت کشت زینگر tejarat kesht zinger
تجارت کشت زینگر tejarat kesht zinger
تجارت گستران پرهام آینده Parhaam Programming Co
تجارت گستران پرهام آینده Parhaam Programming Co
تجهیزات الکترونیک مشهد فجر ویرا   Mashhad Fajr Vira Electronic Equipment
تجهیزات الکترونیک مشهد فجر ویرا Mashhad Fajr Vira Electronic Equipment
تجهیزات صنعتی افرا ونداد ایرانیان AFRA VANDAD IRANIAN
تجهیزات صنعتی افرا ونداد ایرانیان AFRA VANDAD IRANIAN
تحقیق و توسعه یسنا پارس NO210-Technology and Knowledge base institutes section -KSTP-12th Asian Hwy – Mashhad - Iran
تحقیق و توسعه یسنا پارس NO210-Technology and Knowledge base institutes section -KSTP-12th Asian Hwy – Mashhad - Iran
تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق Sunflower Industrial Research Co (SIRCO)
تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق Sunflower Industrial Research Co (SIRCO)
تهران طیور سبز اندیشان برتر Tehran toyur sabz
تهران طیور سبز اندیشان برتر Tehran toyur sabz
توسعه زیست بوم شکوفه های رها Shokoofehaye RAHA
توسعه زیست بوم شکوفه های رها Shokoofehaye RAHA
توسعه فناوری ازن تجهیز نوین ozone tajhiz novin
توسعه فناوری ازن تجهیز نوین ozone tajhiz novin
توسعه فناوری پیشگام آریو ..
توسعه فناوری پیشگام آریو ..
توسعه فناوری نوین نانو مقیاس ToosNano
توسعه فناوری نوین نانو مقیاس ToosNano
توسعه کشت و صنعت فرنیک  Toseae kesht va sanat farnik
توسعه کشت و صنعت فرنیک Toseae kesht va sanat farnik
توسعه ماشین های دوار آراد توس Arad toos
توسعه ماشین های دوار آراد توس Arad toos
توسعه مربیگری فراکوچ ایرانیان faracoach
توسعه مربیگری فراکوچ ایرانیان faracoach
123456789101112131415
پیشگامان فناوری دانش رایبد Pishgaman Fanavari Danesh Raybod
پیشگامان فناوری دانش رایبد Pishgaman Fanavari Danesh Raybod
پیشگامان گسترش متن باز Pioneers of opensource
پیشگامان گسترش متن باز Pioneers of opensource
پیشگامان موج تلفن همراه Pishgaman Moje Telephone Hamrah
پیشگامان موج تلفن همراه Pishgaman Moje Telephone Hamrah
پیشگامان نگهداشت هوشمند دارایی phdcmms
پیشگامان نگهداشت هوشمند دارایی phdcmms
پیما payma
پیما payma
پیمان خطوط شرق Peyman khotoot shargh
پیمان خطوط شرق Peyman khotoot shargh
تاروپود فرش فرهود TarvaPood
تاروپود فرش فرهود TarvaPood
تجارت کشت زینگر tejarat kesht zinger
تجارت کشت زینگر tejarat kesht zinger
تجارت گستران پرهام آینده Parhaam Programming Co
تجارت گستران پرهام آینده Parhaam Programming Co
تجهیزات الکترونیک مشهد فجر ویرا   Mashhad Fajr Vira Electronic Equipment
تجهیزات الکترونیک مشهد فجر ویرا Mashhad Fajr Vira Electronic Equipment
تجهیزات صنعتی افرا ونداد ایرانیان AFRA VANDAD IRANIAN
تجهیزات صنعتی افرا ونداد ایرانیان AFRA VANDAD IRANIAN
تحقیق و توسعه یسنا پارس NO210-Technology and Knowledge base institutes section -KSTP-12th Asian Hwy – Mashhad - Iran
تحقیق و توسعه یسنا پارس NO210-Technology and Knowledge base institutes section -KSTP-12th Asian Hwy – Mashhad - Iran
تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق Sunflower Industrial Research Co (SIRCO)
تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق Sunflower Industrial Research Co (SIRCO)
تهران طیور سبز اندیشان برتر Tehran toyur sabz
تهران طیور سبز اندیشان برتر Tehran toyur sabz
توسعه زیست بوم شکوفه های رها Shokoofehaye RAHA
توسعه زیست بوم شکوفه های رها Shokoofehaye RAHA
توسعه فناوری ازن تجهیز نوین ozone tajhiz novin
توسعه فناوری ازن تجهیز نوین ozone tajhiz novin
توسعه فناوری پیشگام آریو ..
توسعه فناوری پیشگام آریو ..
توسعه فناوری نوین نانو مقیاس ToosNano
توسعه فناوری نوین نانو مقیاس ToosNano
توسعه کشت و صنعت فرنیک  Toseae kesht va sanat farnik
توسعه کشت و صنعت فرنیک Toseae kesht va sanat farnik
توسعه ماشین های دوار آراد توس Arad toos
توسعه ماشین های دوار آراد توس Arad toos
توسعه مربیگری فراکوچ ایرانیان faracoach
توسعه مربیگری فراکوچ ایرانیان faracoach
123456789101112131415