پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
عضویت در پارک

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

شرکت‌های عضو تنظیمات ماژول به درستی انجام نشده است.

دریافت گزارش اکسل

Member Companies

آیریا فرافن بهرمان airia farafan bahraman
آیریا فرافن بهرمان airia farafan bahraman
ایسان صنعت آرسام گستر  isan sanat arsam gostar
ایسان صنعت آرسام گستر isan sanat arsam gostar
ایمن موج توس Imen Moj Toos
ایمن موج توس Imen Moj Toos
باتاب صنعت نوین Modern Industry Batab
باتاب صنعت نوین Modern Industry Batab
بارانا گیمز Barana Games
بارانا گیمز Barana Games
برسام توسعه سپهر پاژ Barsam Tosee Sepehr Pazh
برسام توسعه سپهر پاژ Barsam Tosee Sepehr Pazh
برق گیر توس BarghGir Toos
برق گیر توس BarghGir Toos
برنا صنعت توس Borna Sanat Toos
برنا صنعت توس Borna Sanat Toos
بسپار صنعت خاوران Khavaran Polymer Industry
بسپار صنعت خاوران Khavaran Polymer Industry
بستر تجارت الکترونیک اسپاد Espade e-commerce platform
بستر تجارت الکترونیک اسپاد Espade e-commerce platform
به تیس فناور هوشمند شرق iot behtis
به تیس فناور هوشمند شرق iot behtis
بهپو الکترونیک شایان behpoo electronic shayan
بهپو الکترونیک شایان behpoo electronic shayan
بهپویان امین منتظر behpoyan
بهپویان امین منتظر behpoyan
بهدان فناور بارثاوا Behdan Fanavar Barsava
بهدان فناور بارثاوا Behdan Fanavar Barsava
بهیار صنعت سپاهان Behyaar Sanat Sepahan
بهیار صنعت سپاهان Behyaar Sanat Sepahan
بیتا ژن گستر جام Bita Gene Gostar Jam
بیتا ژن گستر جام Bita Gene Gostar Jam
بین المللی آرای سینا رایا سانا Aray Sina Raya Sana International Company
بین المللی آرای سینا رایا سانا Aray Sina Raya Sana International Company
پاردیکان سرو Pardican Sarv
پاردیکان سرو Pardican Sarv
پارس پویا کنترل بینالود pars pooya control binalood
پارس پویا کنترل بینالود pars pooya control binalood
پارس تکین آهن دانش بنیه pars takin ahan
پارس تکین آهن دانش بنیه pars takin ahan
پارس سایان الکترونیک توس pars cayan electronic toos
پارس سایان الکترونیک توس pars cayan electronic toos
12345678910111213141516
آیریا فرافن بهرمان airia farafan bahraman
آیریا فرافن بهرمان airia farafan bahraman
ایسان صنعت آرسام گستر  isan sanat arsam gostar
ایسان صنعت آرسام گستر isan sanat arsam gostar
ایمن موج توس Imen Moj Toos
ایمن موج توس Imen Moj Toos
باتاب صنعت نوین Modern Industry Batab
باتاب صنعت نوین Modern Industry Batab
بارانا گیمز Barana Games
بارانا گیمز Barana Games
برسام توسعه سپهر پاژ Barsam Tosee Sepehr Pazh
برسام توسعه سپهر پاژ Barsam Tosee Sepehr Pazh
برق گیر توس BarghGir Toos
برق گیر توس BarghGir Toos
برنا صنعت توس Borna Sanat Toos
برنا صنعت توس Borna Sanat Toos
بسپار صنعت خاوران Khavaran Polymer Industry
بسپار صنعت خاوران Khavaran Polymer Industry
بستر تجارت الکترونیک اسپاد Espade e-commerce platform
بستر تجارت الکترونیک اسپاد Espade e-commerce platform
به تیس فناور هوشمند شرق iot behtis
به تیس فناور هوشمند شرق iot behtis
بهپو الکترونیک شایان behpoo electronic shayan
بهپو الکترونیک شایان behpoo electronic shayan
بهپویان امین منتظر behpoyan
بهپویان امین منتظر behpoyan
بهدان فناور بارثاوا Behdan Fanavar Barsava
بهدان فناور بارثاوا Behdan Fanavar Barsava
بهیار صنعت سپاهان Behyaar Sanat Sepahan
بهیار صنعت سپاهان Behyaar Sanat Sepahan
بیتا ژن گستر جام Bita Gene Gostar Jam
بیتا ژن گستر جام Bita Gene Gostar Jam
بین المللی آرای سینا رایا سانا Aray Sina Raya Sana International Company
بین المللی آرای سینا رایا سانا Aray Sina Raya Sana International Company
پاردیکان سرو Pardican Sarv
پاردیکان سرو Pardican Sarv
پارس پویا کنترل بینالود pars pooya control binalood
پارس پویا کنترل بینالود pars pooya control binalood
پارس تکین آهن دانش بنیه pars takin ahan
پارس تکین آهن دانش بنیه pars takin ahan
پارس سایان الکترونیک توس pars cayan electronic toos
پارس سایان الکترونیک توس pars cayan electronic toos
12345678910111213141516